Tiếng Việt Vui
Sơ cấp
Quyển 1
Quyển 2
Trung cấp
Quyển 1
Quyển 2
Nâng cao
Quyển 1
Quyển 2
Quê Việt
Sơ cấp
Quyển A1
Quyển A2
Trung cấp
Quyển B1
Quyển B2
Nâng cao
Quyển C1
Quyển C2

Hướng dẫn gõ tiếng Việt

Guideline for typing Vietnamese

 

- Các chữ cái đặc biệt của tiếng Việt được gõ qua bàn phím bằng cách gõ chữ cái Latin tương ứng rồi gõ liền đó một phím thứ hai (xem bảng dưới).

When we type the special Vietnamese letters, we must type the appropriate Latin letters plus another key (see table below.)

- Các từ có dấu thanh của tiếng Việt được gõ qua bàn phím bằng cách gõ từ không dấu và liền đó gõ 1 phím nhất định khác. Có một số cách gõ tiếng Việt cách gõ Telex, cách gõ VNI, cách gõ VIQR... (Xin xem bảng bên dưới.)

Vietnamese tones are made by typing the letters followed by a specified key. There are some ways of typing Vietnamese such as Telex, VNI, VIQR (see table below.)

Dấu và nguyên âm

Tones and Vowels

Cách gõ Telex

Telex typing

Cách gõ VNI

VNI typing

Cách gõ VIQR

VIQR typing

â aa a6 a^
ê ee e6 e^
ô oo o6 o^
ă aw a8 a(
ơ ow o7 o+
ư uw u7 u+
đ dd d9 dd
sắc s 1 '
huyền f 2 `
nặng j 5 .
hỏi r 3 ?
ngã x 4 ~
xoá dấu z 0 -
Ví dụ:
Tiếng Việt
Vis duj:
Tieengs Vieetj
Vi1 du5:
Tie6ng1 Vie6t5
Vi' du.:
Tie^'ng Vie^.t

 

- Trong các kiểu gõ nêu trên, thì kiểu gõ Telex được nhiều người cho là tiện lợi nhất. Cách gõ Telex cho phép gõ tiếng Việt nhanh do nó chỉ sử dụng hàng phím cơ sở.

In all these typing methods, the Telex is known as the most convenient one. Vietnamese language can be typed faster when doing with this Telex way because only the home rows of the keyboard are used.

- Sau đây là phần hướng dẫn cụ thể kiểu gõ Telex.

The Guidance of Telex typing method in details as follows:

Cách gõ những chữ cái đặc biệt – How to type typical Vietnamese letters

Chữ cái đặc biệt

Cách g

Thí dụ

Kết quả

ă

aw

trawng

trăng

â

aa

caan

cân

đ

dd

ddaau

đâu

ê

ee

ddeem

đêm

ô

oo

nhoo

nhô

ơ

ow

mow

ư

uw, hoặc w

tuw

 

Cách bỏ dấu– How to put diacritical marks (tones) on Vietnamese words

Bỏ dấu

Cáchgõ

Thí dụ

Kết quả

dấu huyền

f cuối từ

huyeenf

huyền

dấu sắc

s cuối từ

sawcs

sắc

dấu hỏi

r cuối từ

hoir

hỏi

dấu ngã

x cuối từ

ngax

ngã

dấu nặng

j cuối từ

nawngj

nặng

(Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Telex)

Lưu ý  Attention:

- Dấu của một từ có thể được gõ vào ngay sau nguyên âm mang dấu, nhưng để tránh điền dấu sai nên đánh sau từ, dấu sẽ được tự động đánh vào vị trí phù hợp.

The tone can be typed right after the vowel, but to avoid mistakes, we should type the tone at the end of the word, so the tone will automatically appear at the correct place .

- Trong trường hợp gõ nhầm dấu, có thể sửa lại bằng cách chuyển con trỏ tới cuối từ đó và gõ luôn vào phím dấu đúng mà không cần phải xoá cả từ đi gõ lại.

If we type the wrong tone, we can correct it by moving the mouse to the end of the word and typing the correct tone, without having to type the words again.

- Để gõ vào những chữ cái hoặc chữ số đã được dùng làm phím đánh dấu thì gõ phím đó liền 2 lần, ví dụ: aw tạo ă, nhưng aww tạo aw, hoặc aaa tạo aa...

In order to type letters or numbers which are also marked as tones/ vowels, we type that key twice; for example: aw becomes ă, but aww becomes aw, or;  aaa becomes aa, etc.

Tải phần mềm gõ tiếng Việt tại đây.

Downloading Vietnamese typing software here

CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT TRỰC TUYẾN

ONLINE VIETNAMESE LANGUAGE TEACHING PROGRAM

Thuộc Đề án “Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người VN ở  nước ngoài”

Under the project "Support the Teaching and Learning Vietnamese for Overseas Vietnamese"

 

Đây là Chương trình dạy tiếng Việt trực tuyến, thuộc Đề án “Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

This is a program that is used to teach Vietnamese online, under the project "Support the Teaching and Learning of Vietnamese for Overseas Vietnamese", hosted by the Ministry of Education and Training.

Mục đích của chương trình này là nhằm tạo thêm điều kiện thuận lợi để người Việt Nam đang sống ở nước ngoài có thể tự học tiếng Việt.

The objective of this program is to facilitate the learning Vietnamese for the Overseas Vietnamese.

Nội dung của chương trình chủ yếu là các bài học của hai bộ sách Tiếng Việt vui (dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, 6 quyển) và Quê Việt (dành cho người lớn, 6 quyển). Phần từ ngữ mới của mỗi bài đều được dịch sang tiếng Anh để người học dễ theo dõi nội dung của bài học. Người học có thể tự kiểm tra kết quả luyện tập các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết của mình qua so sánh với đáp án của mỗi phần luyện tập.

The program includes lessons from "Tiếng Việt vui" (Interesting Vietnamese, for children and teenager, 6 volumes) and “Quê Việt" (Homeland Vietnam, for adult, 6 volumes). New vocabulary in each lesson is translated into English to help people follow the lesson easily. Learners can check the results of their Listening, Reading, and Writing skills through the comparison with the answers provided in each exercise.

Ngoài ra, người dùng còn có thể tải tất cả các bài học và bài tập của hai bộ sách Tiếng Việt vui và Quê Việt từ website để làm tài liệu học tập.

In addition, users can also download all the lessons and exercises of the two series of textbooks textbooks "Tiếng Việt vui" (Interesting Vietnamese) and "Quê Việt" (Homeland Vietnam) from the website to use as learning materials.

Trong quá trình xây dựng website này, mặc dù những người thực hiện đã hết sức cố gắng, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của các đồng nghiệp và của các em học sinh, để nội dung và hình thức của website được tốt hơn.

Although the developing team have tried their best in the preparation of the website, mistakes during the preparation cannot be avoided.  We appreciate all the feedbacks from students and colleagues to improve the website.

 

Nhóm thực hiện

Developing Team

 

Hướng dẫn cách học tiếng Việt trực tuyến

 

Guidelines for Learning Vietnamese Online

 

 

Mỗi bài học trong website Học tiếng Việt trực tuyến gồm có bốn phần:

 

Each lesson in Learning Vietnamese Online includes four parts:

 

1) Từ vựng (Vocabulary): gồm những từ mới được sử dụng trong bài học, được dịch sang tiếng Anh. Các em có thể lướt qua danh sách các từ này trước khi học phần Hội thoại và xem lại khi cần thiết.

1) Vocabulary:  These are the new words used in the lessons, and they are given in both languages, Vietnamese and English. Learners can skim this list before going to next part, Dialogue.

2) Hội thoại (Dialogue): gồm có một bài hội thoại, có phần dịch sang tiếng Anh để giúp các em có thể hiểu đúng nội dung bài hội thoại. Đầu tiên các em nghe bài hội thoại (khoảng 3 lần), không xem phần văn bản, và cố gắng hiểu nội dung chính của bài hội thoại. Sau đó xem, tìm hiểu nội dung rồi đọc bài hội thoại (khoảng 3 lần). Cố gắng phát âm đúng, đọc với ngữ điệu tự nhiên.

2) Dialogue: This is one dialogue in both languages, Vietnamese and English, to help learners understand the conversation correctly. First, learners should listen to the conversation (about three times) without reading the text, and try to understand the main content of the conversation. Then look at the text, check your understanding, and read the conversation aloud (around three times). Try to pronounce the words correctly, while reading naturally.

3) Ngữ pháp & Cách diễn đạt: phần giải thích ngữ pháp được viết bằng tiếng Anh. Các em đọc và xem kỹ các ví dụ để hiểu rõ nội dung và cách sử dụng của các từ chức năng, các kết cấu ngữ pháp.

3) Grammar and Expressions: This part is written in English. Learners read the examples and think about them, in order to understand the content and how to use the functional words or grammatical constructions.

4) Luyện tập: phần này có 5 nội dung: (1) Luyện từ vựng; (2) Luyện nghe; (3) Luyện nói; (4) Luyện đọc; (5) Luyện viết. Các em nên làm hết tất cả các bài luyện tập, sau đó so sánh với đáp án. Các em nên cố gắng làm đi làm lại các bài luyện tập cho đến khi không còn lỗi trước khi học sang bài tiếp theo. Các em xem phần Hướng dẫn để gõ đúng tiếng Việt khi làm các bài tập.

4) Practice: There are 5 points in this part: (1) Practice using vocabulary; (2) Practice listening; (3) Practice speaking; (4) Practice reading; (5) Practice writing. Learners should finish all these points, and then compare their answers with the answer keys. Learners should do this again and again until they have no mistakes before going on to the next lesson. Learners should refer to the guidelines in order to type the Vietnamese language correctly when they do the lessons.

Học một ngoại ngữ đòi hỏi chúng ta phải hết sức kiên trì và phải thực hành. Các em nên mạnh dạn sử dụng tiếng Việt với ba mẹ, anh chị em, bà con của mình. Bằng cách thực hành tiếng Việt thường xuyên, các em sẽ nhanh chóng nói giỏi tiếng Việt, tiếng nói của quê nhà.

Learning a foreign language requires persistence and a lot of practice. Learners must be brave and speak to their parents, sisters, brothers, and cousins in Vietnamese. By practicing the Vietnamese language often, soon you will speak Vietnamese, the voice of your homeland, well.

Chúc các em học tiếng Việt vui và hiệu quả.

Have fun learning Vietnamese to get the best result.


Nhóm tác giả
The Authors